Red Purple Black

ABB, MCCB, MCB, RCDs, ACB, Contactor, Relay BV quá tải, khởi động mềm, biến tần

 

  • MCCB FORMULA

  • MCCB TMAX

  • MCCB T6-T7-T7M

  • ACB EMAX

  • ABB MS

  • Biến tần ABB

XT1 - XT3 XT2-XT4 T4 T5

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - MCCB Tmax        MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER
Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch    
Chỉnh dòng quá tải:  - Với trip từ nhiệt: từ 0.7 - 1 In
- Với trip điện tử: từ 0.4 - 1 In
Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 630A    
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Khả năng cắt
Loại
Dòng định mức In
MCCB 3P
MCCB 4P
(KA)
Breaking Cap
Type
(A)
Rated Cur
Mã sản phẩm
Order code
Mã sản phẩm
Order code
18KA
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
1SDA066810R1
1SDA066811R1
1SDA066812R1
1SDA066813R1
1SDA066814R1
1SDA066815R1
1SDA066816R1
1SDA066817R1
1SDA066818R1
1SDA066888R1
1SDA066820R1
25KA
25
32
40
50
63
80
100
125
160
1SDA067391R1
1SDA067392R1
1SDA067393R1
1SDA067394R1
1SDA067395R1
1SDA067396R1
1SDA067397R1
1SDA067398R1
1SDA067399R1
1SDA067400R1
1SDA067401R1
1SDA067402R1
1SDA067403R1
1SDA067404R1
1SDA067405R1
1SDA067406R1
1SDA067409R1
1SDA067408R1
36KA
XT2N
1.6
2
2.5
3.2
4
5
6.3
8
10
12.5
16
20
25
1SDA067000R1
1SDA067001R1
1SDA067002R1
1SDA067003R1
1SDA067004R1
1SDA067005R1
1SDA067006R1
1SDA067007R1
1SDA067008R1
1SDA067009R1
1SDA067010R1
1SDA067011R1
1SDA067012R1
1SDA067021R1
1SDA067022R1
1SDA067023R1
1SDA067024R1
1SDA067025R1
1SDA067026R1
1SDA067027R1
1SDA067028R1
1SDA067029R1
1SDA067030R1
1SDA067031R1
1SDA067032R1
1SDA067033R1
36KA
XT1N
32
40
50
63
80
100
125
160
1SDA067411R1
1SDA067412R1
1SDA067413R1
1SDA067414R1
1SDA067415R1
1SDA067416R1
1SDA067417R1
1SDA067418R1
1SDA067419R1
1SDA067420R1
1SDA067421R1
1SDA067422R1
1SDA067423R1
1SDA067424R1
1SDA067427R1
1SDA067426R1
36KA
XT3N
200
250
1SDA068058R1
1SDA068059R1
1SDA068065R1
1SDA068066R1
36KA
T4N
320
1SDA054117R1
1SDA054121R1
36KA
T5N
400
630
1SDA054317R1
1SDA054396R1
1SDA054325R1
1SDA054400R1
Khả năng cắt
Loại
Dòng định mức In
MCCB 3P
MCCB 4P
(KA)
Breaking Cap
Type
(A)
Rated Cur
Mã sản phẩm
Order code
Mã sản phẩm
Order code
50KA
XT2S
 
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
1SDA067550R1
1SDA067551R1
1SDA067552R1
SDA067553R1
1SDA067554R1
1SDA067555R1
1SDA067556R1
1SDA067557R1
1SDA067558R1
1SDA067559R1
1SDA067560R1
1SDA067571R1
1SDA067572R1
1SDA067573R1
1SDA067574R1
1SDA067575R1
1SDA067576R1
1SDA067577R1
1SDA067578R1
1SDA067579R1
1SDA067580R1
1SDA067581R1
50KA
XT3S
200
250
1SDA068220R1
1SDA068221R1
1SDA068227R1
1SDA068228R1
50KA
T4S
320
1SDA054125R1
1SDA054129R1
50KA
T5S
400
630
1SDA054333R1
1SDA054404R1
1SDA054341R1
1SDA054408R1
70KA
XT2H
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
1SDA067594R1
1SDA067595R1
1SDA067596R1
1SDA067597R1
1SDA067598R1
1SDA067599R1
1SDA067600R1
1SDA067601R1
1SDA067602R1
1SDA067603R1
1SDA067604R1
1SDA067615R1
1SDA067616R1
1SDA067617R1
1SDA067618R1
1SDA067619R1
1SDA067620R1
1SDA067621R1
1SDA067622R1
1SDA067623R1
1SDA067624R1
1SDA067625R1
70KA
XT4H
200
250
1SDA068343R1
1SDA068345R1
1SDA068362R1
1SDA068364R1
70KA
T4H
320
1SDA054133R1
1SDA054137R1
70KA
T5H
400
630
1SDA054349R1
1SDA054412R1
1SDA054357R1
1SDA054416R1
120KA
XT2L
16
25
32
40
50
63
80
100
125
160
1SDA067638R1
1SDA067640R1
1SDA067641R1
1SDA067642R1
1SDA067643R1
1SDA067644R1
1SDA067645R1
1SDA067646R1
1SDA067647R1
1SDA067648R1
1SDA067659R1
1SDA067661R1
1SDA067662R1
1SDA067663R1
1SDA067664R1
1SDA067665R1
1SDA067666R1
1SDA067667R1
1SDA067668R1
1SDA067669R1
120KA
T4L
250
320
1SDA054071R1
1SDA054141R1
1SDA068575R1
1SDA054145R1
120KA
T5L
400
630
1SDA054365R1
1SDA054420R1
1SDA054373R1
1SDA054373R1

T6 T7 T7-M

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - MCCB T6-T7-T7M AND ISO MAX
T6-T7-T7M AND ISO MAX MCCB - MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER
Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch
Chỉnh dòng quá tảI: Với trip điện tử: từ 0.4 - 1 In
Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 3200A
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Khả năng cắt
Loại
Dòng định mức In
MCCB 3P
MCCB 4P
(KA)
Breaking Cap
Type
(A)
Rated Cur
Mã sản phẩm
Order code
Mã sản phẩm
Order code
T6 - T7 MCCB
36KA
T6N
800
1SDA060268R1
1SDA060273R1
50KA
T6S
800
1SDA060278R1
1SDA060283R1
70KA
T6H
800
1SDA060289R1
1SDA060294R1
70KA
T7H
1000
1250
1600
1SDA062770R1
1SDA062898R1
1SDA063026R1
1SDA062778R1
1SDA062906R1
1SDA063034R1
100KA
T6L
800
1SDA060299R1
1SDA060305R1
120KA
T7L
1000
1250
1600
1SDA062802R1
1SDA062930R1
1SDA063058R1
1SDA062810R1
1SDA062938R1
1SDA063066R1
T7-M MCCB
50KA
T7S-M
800
1000
1250
1600
1SDA061981R1
1SDA062754R1
1SDA062882R1
1SDA063010R1
1SDA061989R1
1SDA062762R1
1SDA062890R1
1SDA063018R1
70KA
T7H-M
800
1000
1250
1600
1SDA062658R1
1SDA062786R1
1SDA062914R1
1SDA063042R1
1SDA062666R1
1SDA062794R1
1SDA062922R1
1SDA063050R1
120KA
T7L-M
800
1000
1250
1600
1SDA062658R1
1SDA062786R1
1SDA062914R1
1SDA063042R1
1SDA062666R1
1SDA062794R1
1SDA062922R1
1SDA063050R1
150KA
T7V-M
800
1000
1250
1600
1SDA062690R1
1SDA062818R1
1SDA062946R1
1SDA063074R1
1SDA062698R1
1SDA062826R1
1SDA062954R1
1SDA063082R1
150KA
T7V-M
800
1000
1250
1SDA062722R1
1SDA062850R1
1SDA062978R1
1SDA062730R1
1SDA062858R1
1SDA062986R1

 
E1 E2-E3 EP-MP Withdrawable

MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB - LOẠI EMAX
EMAX - AIR CIRCUIT BREAKER
Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch
Chỉnh dòng quá tải: Với trip điện tử: từ 0.4 - 1 In
Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Khả năng cắt
Loại
Dòng định mức In
ACB 3P
ACB 4P
(KA)
Breaking Cap
Type
(A)
Rated Cur
Mã sản phẩm
Order code
Mã sản phẩm
Order code
Emax - Loại cố định
42KA
E1B
800
1000
1250
1600
1SDA055600R1
1SDA059169R1
1SDA055632R1
1SDA055664R1
1SDA055608R1
1SDA059171R1
1SDA055640R1
1SDA055672R1
42KA
E2B
2000
1SDA055824R1
1SDA055832R1
50KA
E1N
800
1000
1250
1600
1SDA055696R1
1SDA059213R1
1SDA055728R1
1SDA055760R1
1SDA055704R1
1SDA059215R1
1SDA055736R1
1SDA055768R1
65KA
E2N
800
1000
1250
1600
1SDA059257R1
1SDA055856R1
1SDA055888R1
1SDA055920R1
1SDA059259R1
1SDA055864R1
1SDA055896R1
1SDA055928R1
65KA
E3N
2500
3200
1SDA056112R1
1SDA056144R1
1SDA056120R1
1SDA056152R1
85KA
E2S
800
1000
1250
1600
2000
1SDA058282R1
1SDA059301R1
1SDA055952R1
1SDA055984R1
1SDA056016R1
1SDA058290R1
1SDA059303R1
1SDA055960R1
1SDA055992R1
1SDA056024R1
75KA
E3S
1000
1250
1600
2000
2500
3200
1SDA059385R1
1SDA056176R1
1SDA056208R1
1SDA056240R1
1SDA056272R1
1SDA056304R1
1SDA059387R1
1SDA056184R1
1SDA056216R1
1SDA056248R1
1SDA056248R1
1SDA056312R1
75KA
E4S
4000
1SDA056784R1
1SDA056792R1
100KA
E3H
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
1SDA056336R1
1SDA059345R1
1SDA056368R1
1SDA056400R1
1SDA056432R1
1SDA056464R1
1SDA056496R1
1SDA056344R1
1SDA059347R1
1SDA056376R1
1SDA056408R1
1SDA056440R1
1SDA056472R1
1SDA056504R1
100KA
E4H
4000
1SDA056848R1
1SDA056856R1
100KA
E6H
5000
6300
1SDA056976R1
1SDA057008R1
1SDA056984R1
1SDA057016R1
150KA
E6V
3200
4000
5000
6300
1SDA057040R1
1SDA057072R1
1SDA057104R1
1SDA057136R1
1SDA057048R1
1SDA057080R1
1SDA057112R1
1SDA057144R1
Emax ACB - loại di động
42KA
E1B
800 MP
FP
1000 MP
FP
1250 MP
FP
1600 MP
FT
1SDA055616R1
1SDA059666R1
1SDA059170R1
1SDA059666R1
1SDA055648R1
1SDA059666R1
1SDA055680R1
1SDA059666R1
1SDA055624R1
1SDA059762R1
1SDA059172R1
1SDA059762R1
1SDA055656R1
1SDA059762R1
1SDA055688R1
1SDA059762R1
42KA
E2B
2000MP
FT
1SDA055840R1
1SDA059667R1
1SDA055848R1
1SDA059763R1
50KA
E1N
800   MP
FP
1000  MP
FP
1250  MP
FP
1600  MP
FP
1SDA055712R1
1SDA059666R1
1SDA059214R1
1SDA059666R1
1SDA055744R1
1SDA059666R1
1SDA055776R1
1SDA059666R1
1SDA055720R1
1SDA059762R1
1SDA059216R1
1SDA059762R1
1SDA055752R1
1SDA059762R1
1SDA055784R1
1SDA059762R1
65KA
E2N
1250  MP
FP
1600  MP
FP
2000  MP
FP
1SDA055872R1
1SDA059667R1
1SDA055904R1
1SDA059667R1
1SDA055936R1
1SDA059667R1
1SDA055880R1
1SDA059763R1
1SDA055912R1
1SDA059763R1
1SDA055944R1
1SDA059763R1
65KA
E3N
2500  MP
FP
3200  MP
FP
1SDA056128R1
1SDA059669R1
1SDA056160R1
1SDA059669R1
1SDA056136R1
1SDA059765R1
1SDA056168R1
1SDA059765R1
85KA
E2S
800    MP
FP
1000  MP
FP
1250  MP
FP
1600  MP
FP
2000  MP
FP
1SDA058298R1
1SDA059667R1
1SDA059302R1
1SDA059667R1
1SDA055968R1
1SDA059667R1
1SDA056000R1
1SDA059667R1
1SDA056032R1
1SDA059667R1
1SDA058306R1
1SDA059763R1
1SDA059304R1
1SDA059763R1
1SDA055976R1
1SDA059763R1
1SDA056008R1
1SDA059763R1
1SDA056040R1
1SDA059763R1
75KA
E3S
1000  MP
FP
1250  MP
FP
1600  MP
FP
2000  MP
FP
2500  MP
FP
3200  MP
FP
1SDA059386R1
1SDA059669R1
1SDA056192R1
1SDA059669R1
1SDA056224R1
1SDA059669R1
1SDA056256R1
1SDA059669R1
1SDA056288R1
1SDA059669R1
1SDA056320R1
1SDA059669R1
1SDA059669R1
1SDA059765R1
1SDA056200R1
1SDA059765R1
1SDA056232R1
1SDA059765R1
1SDA056264R1
1SDA059765R1
1SDA056296R1
1SDA059765R1
1SDA056328R1
1SDA059765R1
75KA
E4S
4000  MP
FP
1SDA056800R1
1SDA059670R1
1SDA056808R1
1SDA059766R1
100KA
E3H
800    MP
FP
1000  MP
FP
1250  MP
FP
1600  MP
FP
2000 MP
FP
2500  MP
FP
3200  MP
Fp
1SDA056352R1
1SDA059669R1
1SDA059346R1
1SDA059669R1
1SDA056384R1
1SDA059669R1
1SDA056416R1
1SDA059669R1
1SDA056448R1
1SDA059669R1
1SDA056480R1
1SDA059669R1
1SDA056512R1
1SDA059669R1
1SDA056360R1
1SDA059765R1
1SDA059348R1
1SDA059765R1
1SDA056392R1
1SDA059765R1
1SDA056424R1
1SDA059765R1
1SDA056456R1
1SDA059765R1
1SDA056488R1
1SDA059765R1
1SDA056520R1
1SDA059765R1
100KA
E4H
4000  MP
FP
1SDA056864R1
1SDA059670R1
1SDA056872R1
1SDA059766R1
130KA
E2L
1250  MP
FP
1600  MP
FP
1SDA056064R1
1SDA059667R1
1SDA056096R1
1SDA059667R1
1SDA056072R1
1SDA059763R1
1SDA056104R1
1SDA059763R1
130KA
E3L
2000  MP
FP
1SDA056736R1
1SDA059669R1
1SDA056744R1
1SDA059765R1
150KA
E6V
3200  MP
FP
4000  MP
FP
5000  MP
FP
6300  MP
FP
1SDA057056R1
1SDA059671R1
1SDA057088R1
1SDA059671R1
1SDA057120R1
1SDA059671R1
1SDA057152R1
1SDA059671R1
1SDA057064R1
1SDA059768R1
1SDA057096R1
1SDA059768R1
1SDA057128R1
1SDA059768R1
1SDA057160R1
1SDA059768R1

 


 


MS116 MS132 MS45X MS49X
CẦU DAO TỰ ĐỘNG KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ LOẠI MS
MANUAL MOTOR STARTER - MS
Đóng ngắt và bảo vệ quá tảI, ngắn mạch cho động cơ
Cần điều khiển loại tay xoay, đẳm bảo tuyệt đốI an toàn khi vận hành
Tiêu chuẩn IP20, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2
Ics = 100% Icu
Khả năng cắt
Phạm vi điều chỉnh
Loại
Mã sản phẩm
(KA)
(A)
Breaking Capacity
Setting Range
Type
Order code
MS 450, trip điện tử từ nhiệt, class 10
50KA
28 ... 40
36 ... 45
40 ... 50
MS 450 – 40
MS 450 – 45
MS 450 – 50
1SAM450000R1005
1SAM450000R1006
1SAM450000R1007
MS 495, trip điện tử từ nhiệt, class 10
50KA
28 ... 40
36 ... 50
45 ... 63
57 ... 75
70 ... 90
80 ...100
MS 495 – 40
MS 495 – 50
MS 495 – 63
MS 495 – 75
MS 495 – 90
MS 495 – 100
1SAM550000R1005
1SAM550000R1006
1SAM550000R1007
1SAM550000R1008
1SAM550000R1009
1SAM550000R1010
MS 497, trip điện tử từ nhiệt, class 10
100KA
22 ... 32
28 ... 40
36 ... 50
45 ... 63
57 ... 75
70 ... 90
80 ...100
MS 497 – 32
MS 497 – 40
MS 497 – 50
MS 497 – 63
MS 497 – 75
MS 497 – 90
MS 497 – 100
1SAM580000R1004
1SAM580000R1005
1SAM580000R1006
1SAM580000R1007
1SAM580000R1008
1SAM580000R1009
1SAM580000R1010
MS 451, trip điện tử từ nhiệt, class 20
50KA
11 ... 16
14 ... 20
18 ... 25
22 ... 32
28 ... 40
36 ... 45
40 ... 50
MS 451 – 16
MS 451 – 20
MS 451 – 25
MS 451 – 32
MS 451 – 40
MS 451 – 54
MS 451 – 50
1SAM470000R1001
1SAM470000R1002
1SAM470000R1003
1SAM470000R1004
1SAM470000R1005
1SAM470000R1006
1SAM470000R1007
MS 451, trip điện tử từ nhiệt, class 20
50KA
11 ... 16
14 ... 20
18 ... 25
22 ... 32
28 ... 40
36 ... 45
40 ... 50
MS 451 – 16
MS 451 – 20
MS 451 – 25
MS 451 – 32
MS 451 – 40
MS 451 – 54
MS 451 – 50
1SAM470000R1001
1SAM470000R1002
1SAM470000R1003
1SAM470000R1004
1SAM470000R1005
1SAM470000R1006
1SAM470000R1007
MS 496, trip điện tử từ nhiệt, class 20
100KA
28 ... 40
36 ... 50
45 ... 63
57 ... 75
70 ... 90
80 ...100
MS 496 – 40
MS 496 – 50
MS 496 – 63
MS 496 – 75
MS 496 – 90
MS 496 – 100
1SAM570000R1005
1SAM570000R1006
1SAM570000R1007
1SAM570000R1008
1SAM570000R1009
1SAM570000R1010

PHỤ KIỆN CHO MS 4XX

Lắp đặt
Tiếp điểm phụ
Loại
Mã sản phẩm
Mounting on
Aux. contact
Type
Order code
Tiếp điểm phụ
Mặt trước
1 NO + 1NC
1 Changeover
HK4-11
HK4-W
1SAM401901R1001
1SAM401901R1002
Bên trái
1 NO + 1 NC
2 NO
2 NC
HKS4-11
HKS4-20
HKS4-02
1SAM401902R1001
1SAM401902R1002
1SAM401902R1003
Tiếp điểm báo tín hiệu khi có ngắn mạch hoặc ngắt thông thường
Bên trái
1 NO + 1 NC
SK4-11
1SAM401904R1001

Lắp đặt
Điện áp điều khiển
Loại
Mã sản phẩm
Mounting on
Control Voltage
Type
Order code
Cuộn ngắt
     
Bên trái
20-70 V, 50/60 Hz/DC
70-190 V, 50/60 Hz/DC
190-330 V, 50/60 Hz/DC
330-500 V, 50/60 Hz/DC
AA4
AA4
AA4
AA4
1SAM401907R1001
1SAM401907R1002
1SAM401907R1003
1SAM401907R1004
Cuộn bảo vệ điện áp thấp
Bên phải
110 V 50 Hz
230 V 50 Hz
400 V 50 Hz
UA4
UA4
UA4
1SAM401905R1001
1SAM401905R1002
1SAM401905R1003
Cuộn bảo vệ điện áp thấp có tiếp điểm phụ 2NO
Bên phải
230V 50 Hz
400V 50 Hz
UA4-HK
UA4-HK
1SAM401906R1001
1SAM401906R1002

 


 


Share